مادرم به آرایش کردنم گیر می دهد
دوست پسرم موقع کنکور اذیتم می کند
عاشق فامیلمونم بهش بگم
دوست پسرم بد اخلاقه نمی خوام بیاد خواستگاریم
پسرا میگن بیا خونه
مادر دوست پسرم ازم بدش میاد چون رفتم خونه شون
دوست پسر چتیم عاشقشم
دوست پسر چتیم با من ازدواج می کنه ؟
دوست پسرم شکاکه
نیاد خواستگاری دوست پسرم ازش بدم میاد زورگوه
دوست پسر بد زیاد ، زندگیم رفت به باد
دوست پسرم می گوید با کسی حرف نزنم دوستم دارد ؟
دوست پسرم تهدیدم کرد آبرویم را ببرد
دوست پسرم رفت گریه می کنم
تغییر جنسیت دادم گناه من چیست ؟

صورتم سوخته نامزدم رفته جواب خواستگارمو را چه بدهم ؟
پسرهای سطح پایین چرا مخ زنند؟
می ترسم از شوهر فاسدم ایدز بگیرم  آیا خودم را بکشم ؟
آیا دخترم من را دوست ندارد ؟
خسته شدم چکار کنم شکست عشقی نخورم ؟
پدرم به مادرم خیانت می کند چه کنم از هر دو بدم میاید ؟
من تلفنی با پسر حرف نزنم داداشم دختر بیاره خونه ؟
دوست پسرمو چطور بکشم ؟
پسرها بدن می خوام بازیشون بدم
ایدز گرفتم از دوست پسرم .میگه منم از تو گرفتم چه کنم ؟
دخترم به من فحش رکیک می دهد
تازه فهمیدم دوست پسر چتیم زن داره
به خواستگارم بگویم عمل کردم
پسرم اتیسم دارد شوهرم به من می گوید نفرین دوست دختراش ما را گرفته چرا ؟

  

دختر به خانه میاورم با احساس گناه چه کنم ؟
زن معلولم را نمی خواهم اما او رهایم نمی کند گناه می کنم چه کنم؟
از همه دخترا بیزارم چه کنم ؟
نماز می خوانم رابطه جنسی دارم کابوس می بینم چه کنم ؟
دیگر از رابطه جنسی لذت نمی برم چه کنم ؟
خواهرانم به تازگی از من بدشان می آید چرا ؟
می خواهم مرد ایده آلی باشم چه کنم ؟
پول ندارم ازدواج کنم عاشق دوست دخترمم چیکار کنم ؟
دیگر دلم برای دخترها نمی سوزد از خودم چندشم می شود چه کنم؟
توبه گرگه مرگه  چرا درست نمی شوم چه جوری توبه کنم ؟

دیوونه دارم می شم دوست دختر مرده ام در خوابم می سوزد من باعث مرگشم چه کنم؟